تالار گفتمان بافق سلام

نسخه کامل: فرسایش صد ساله هم خاکش نخواهد کرد
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
فرسایش صد ساله هم خاکش نخواهد کرد
لوحی است سنگی،سیل هم پاکش نخواهد کرد
تندیس بودا نیست ،او ماه بدخشان است
هیچ انفجاری در دلم خاکش نخواهد کرد
چشمی است چون کابل که حتی جنگ تاثیری
در رونق بازار تریاکش نخواهد کرد
با این که ان پیراهن نادان نمی داند
دیگر زنی مانند من چاکش نخواهد کرد
این قصه یک عشق شیرین است و حتی یک
پایان بد هم تلخ و غمناکش نخواهد کرد
الماس چشمان تو بر ایینه ام خطی
انداخته که هیچکس پاکش نخواهد کرد
لینک مرجع